OpTic
OpTic
Denmark Denmark
k0nfig Denmark
k0nfig
cajunb Denmark
cajunb
Snappi Denmark
Snappi
JUGi Denmark
JUGi
refrezh Denmark
refrezh
OpTic matches on WESG 2018 tournament